ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА НА ФК „КЕШ ЕКСПРЕС СЪРВИС” ЕООД

Настоящите Общи условия се отнасят и важат за Вашето участие в кампанията Финансова къща  „Кеш Експрес Сървис” ЕООД

I.ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1 Организатор на кампанията е ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130372185, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Венелин № 22 ( наричано по-долу Дружеството).

1.2 Настоящите Общи условия и правила уреждат отношенията между Организатора, от една страна, и лицата, които участват в кампанията („Клиенти“), от друга страна, както и условията за участие в нея. С участието си в кампанията, Клиентите се съгласяват да се съобразяват и спазват настоящите Общи условия и правила.

1.3 Настоящите Общи условия и правила за участие в кампанията  са достъпни на http://www.wunagradi.bg/, корпоративния уебсайт: www.cashexpress.bg., както и на  https://www.facebook.com/CESWU/,   през целия период на кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. 

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Общи условия в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на Интернет страницата http://www.wunagradi.bg/, корпоративния уебсайт: www.cashexpress.bg, както и на  https://www.facebook.com/CESWU/

Допълнителна информация относно кампанията  може да бъде получена на телефон: 0700 19 911  всеки ден от 08:30 до 16:00 часа.

1.4 Администратор на лични данни събирани във връзка с участие в настоящата кампания е ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

2. Кампанията ще се проведе в периода от 00:01 часа на 05.04.2021 г. и приключва в 23:59  04.07.2021г.  (Период на кампанията) и подлежи на удължаване от Организатора. Преводи направени след 23:59 на 04.07.2021 (или по-късна крайна дата на периода на кампанията) няма да бъдат допускани до участие.

III. ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

3. Кампанията се организира, провежда и важи за всички офиси от структурата на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД на територията на България.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1 Право на участие в кампанията има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице (нав. 18 години) - Клиент, изпратил паричен превод чрез Уестърн Юниън в офис от структурата на ФК „Кеш Експрес Сървис’ ЕООД за посочения период на кампанията. В Кампанията нямат право да участват служители на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД и техни роднини по права линия без ограничения, както и администратори на фен страниците на Дружеството.  Избраните победители ще бъдат наградени само веднъж. Преводи, които не отговарят изцяло на тези условия, ще бъдат дисквалифицирани.

4.2 Участниците в кампанията ще намерят информация за това как да участват и видовете награди в тези Общи условия. Всеки Клиент може да участва в кампанията неограничен брой пъти (толкова пъти, колкото пъти e изпратил паричен превод чрез Уестърн Юниън в офис от структурата на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД в рамките на продължителността на кампанията).

4.3 Участието в кампанията е изцяло доброволно и безплатно, няма задължаващ характер и не е обвързано с предоставяне на залог от страна на Клиентите.

V. МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ И ПРОЦЕДУРИ  ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ И  ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ:

5.1 Участието се осъществява чрез следния механизъм:

Всеки участник, който изпраща парични преводи от офисите  на ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД в България по време на периода на кампанията,  и се регистрира на интернет страницата http://www.wunagradi.bg/ като посочи три имена,  актуален телефон, e-mail (по желание) и последните четири цифри от MTCN от направения превод.

5.2 Клиентът участва в тегленията само тогава, когато е използвал услугата (наредил паричен превод) в срока на кампанията от офис ФК „Кеш Експрес Сървис” и е изпълнил всички условия по регистрация. 

5.3 За бъде приета за валидна регистрацията, всеки клиент трябва изрично да се съгласи, че приема настоящите Общи условия, както и Политиката за защита на личните данни на Организатора.

5.4 Използването на Услугата повече пъти в конкретния месец от кампанията увеличава шанса за печалба, но Печеливш може да бъдe само Клиент на Организатора, който е изпълнил всички изисквания на настоящите общи условия. - Преводите направени в определен месец и  вече участвали в томбола за разпределение на награди  не участват в последващите тегления.

5.5 Тегленето на печелившите участници в кампанията ще се осъществи както следва: 

- За регистрирани участници в периода 05.04.2021 – 11.04.2021г. тегленето ще се извърши   на 13.04.2021;

- За регистрирани участници в периода 12.04.2021 -18.04.2021г. тегленето ще се извърши на 20.04.2021;

- За регистрирани участници в периода 19.04.2021 – 25.04.2021г. тегленето ще се извърши на 27.04.2021;

 - За регистрирани участници в периода 26.04.2021 – 02.05.2021г. тегленето ще се извърши на 05.05.2021; 

- За регистрирани участници в периода 03.05.2021 – 09.05.2021г. тегленето ще се извърши на 11.05.2021;

- За регистрирани участници в периода 10.05.2021 – 16.05.2021г. тегленето ще се извърши на 18.05.2021;

- За регистрирани участници в периода 17.05.2021 – 23.05.2021г. тегленето ще се извърши на 25.05.2021;

- За регистрирани участници в периода 24.05.2021 – 30.05.2021г. тегленето ще се извърши на 01.06.2021;

- За регистрирани участници в периода 31.05.2021 – 06.06.2021г. тегленето ще се извърши на 08.06.2021;

- За регистрирани участници в периода 07.06.2021 – 13.06.2021г. тегленето ще се извърши на 15.06.2021;

- За регистрирани участници в периода 14.06.2021 – 20.06.2021г. тегленето ще се извърши на 22.06.2021;

- За регистрирани участници в периода 21.06.2021 – 27.06.2021г. тегленето ще се извърши на 29.06.2021;

- За регистрирани участници в периода 28.06.2021 – 04.07.2021г. тегленето ще се извърши на 06.07.2021;

- Печелившите от всяко теглене ще бъдат определени в присъствието на съставена за целта комисия, чрез провеждане на жребий на адреса на управление на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, които позволяват да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на Наградите.

- За всяка от изтеглените награди освен Печелившия, при тегленето ще бъде изтеглен и 1 (един) резервен клиент. 

5.6 Печелившите участници ще бъдат уведомени директно по телефона от Организатора в рамките на 5 дни след датата на теглене. Имената на  Победителите ще бъдат споделени и на страницата на профила във Facebook - https://www.facebook.com/CESWU/, както и на корпоративния уебсайт: www.cashexpress.bg.

5.7 В случай, че Печелившият откаже получаването на Наградата или свързването с него се окаже невъзможно в рамките на 5 работни дни, считано от деня на теглене на жребия за Наградата, последната ще бъде предоставена на Резервния Клиент. Организаторът не носи отговорност за предоставени от Клиентите неверни или непълни данни за контакт.

Резултата от тегленето, както и данни на Спечелилия ще бъдат отразени в протоколи, които ще се съхраняват съгласно изискванията на българското законодателство. 

5.8 Организаторът не носи отговорност за мрежови, компютърни, хардуерни или софтуерни повреди от какъвто и да е вид, които могат да ограничат или забавят участието. Преводи, които не следват инструкциите или са непълни, сгрешени или невалидни, няма да се броят.

5.9 Всички преводи трябва да бъдат действителни и валидни и не трябва да нарушават авторските права или други права на интелектуална собственост на трета страна. С влизането си в Кампанията, участниците се съгласяват да спазват тези общи условия и всички законови разпоредби. Организаторът има право (но не е длъжен) да използва данните от всеки превод, подадени в тази кампания, под каквато и да е форма за всички цели и във всички медии и да адаптира или използва данните по какъвто и да е начин в бъдеще, в съответствие с раздел VII от настоящите Общи условия.

VI. НАГРАДИ В КАМПАНИЯТА

6.1 Наградите в кампанията са, както следва е: 

На всяко от тегленията съгласно т5.5 от настоящите Общи условия ще се разпределят по следния брой награди: 

Всички обявени суми са в български лева (BGN) 

6.2 Победителите могат да вземат своите награди директно от основния адрес на организатора или от офис представител на организатора на територията на България. 

6.3 Организаторът си запазва правото да замени обявената Награда с друга, ако това се налага поради причини извън неговия контрол освен ако не е уговорено друго в писмен вид, наградата не е възстановяема и е невъзможно да бъдe прехвърлянa на други лица.

6.4 Резултати от тегленията проведени от Организатора са окончателни и задължителни за всички участници. Всеки участник в Кампанията безусловно и неотменимо се съгласява, че резултатите от тегленията са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да e основание.

6.5 В случай, че Печелившият откаже получаването на Наградата, Организаторът ще процедира съгласно нормите установени в настоящите Общи условия. Организаторът не носи отговорност за Награди, които не са получени поради обстоятелства извън неговия контрол.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

 ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

7.1 С получаването на парична Награда от настоящата кампания  на Печелившия ще бъде издадена от Организатора Служебна бележка за доходи от други източници по чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) (облагаем доход, придобит през данъчната година от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или 5 възложител). Печелившият се счита за уведомен, че стойността на Наградата представлява облагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената Награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

7.2 Клиенти, които не спазват правилата и процедурите, губят правото си да участват в Кампанията. Клиенти, чийто изходящ паричен превод е нулиран, също губят правото си на участие в настоящата кампания.

7.3 Организаторът не носи отговорност при невъзможност за участие в кампанията, получаване или използване на Наградата поради настъпване на извънредни обстоятелства, като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други причини извън контрола на Организатора.

7.4 Организаторът не гарантира, че възможността за участие в кампанията  ще бъде непрекъсната, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в кампанията.

7.5 Организаторът и свързаните с него лица изключват всички свои отговорности, произтичащи от:

а) всяко отлагане или промяна на кампанията, за която се отнасят настоящите Общи условия;

б) всяка промяна на Наградата, нейната доставка или използване;

в) всяко действие или неизпълнение от страна на доставчици или други трети лица,

които са извън разумния контрол на Организатора.

7.6 Клиент, участвал в кампанията , може да изиска отстраняването му от същата и анулирането на участието му във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си, използвайки контактните данни посочени в настоящите Общи условия (лично на адреса на управление на Организатора, по e-mail, по телефон), и ще му бъде оказано пълно съдействие за отстраняването му от кампанията и анулирането на участието му. Тази част от личните данни на Клиента, свързана с извършената Услуга, която е необходимо да бъде съхранена за финансово-счетоводни цели или изпълнение на други законови задължения, ще бъде изтрита или унищожена при изтичане на законоустановения срок.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1 С включването си в Кампанията участниците дават изричното си съгласие личните им данни, доброволно предоставени във връзка с участието им в Кампанията, да бъдат обработвани от Организатора съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за следните цели:

а/ валидно участие в Кампанията;

б/ осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди;

в/ изпълнение на изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, посочени в т.7.1

8.2 Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите по т.8.1, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане на адрес – гр. София, ул. Венелин № 22, офис ФК „Кеш Експрес Сървис“ ЕООД.

8.3 Отказът да се предоставят или обработват необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за получаване на спечелената награда, както и валидно участие в настоящата кампания.

8.4 Организаторът декларира, че ще съхранява и обработва данните получени във връзка с настоящата кампания съгласно нормативните изисквания и Политиката си за обработване на личните данни.

8.5  Печелившите участници в Кампанията носят персонална отговорност за верността на предоставените данни. Всички предоставени данни трябва да бъдат верни. Подаването на неверни данни, автоматично лишава съответния участник от правото му да получи награда.

8.6 Печелившият дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни за целите на настоящата кампания за период от 1 (една) година след приключване на Кампанията, освен в случаите, в които данните са необходими за производства пред Комисията за защита на потребителите и други държавни органи. Във втората хипотеза данните се съхраняват за период от 1 година след приключване на производството

8.7 Данни свързани с паричния трансфер (Последните 4 цифри от MTCN) ще бъдат използвани само за удостоверяване на извършения от клиента превод, само и единствено след вече осъществен и завършен трансфер

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

9.1 Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение. 

9.2 При прекратяване на Кампанията няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация. 

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

10.1 Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Кампания, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители. 

10.2 Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава по взаимна уговорка.

10.3 Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили. 

10.4 Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди/пропуснати ползи, причинени на участниците в Кампанията, включително, но не само вреди върху ползваните от тях софтуер, хардуер, телекомуникационни съоръжения, или загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Фейсбук профила на Организатора. 

10.5 С участието си в Кампанията, участниците се съгласяват да спазват изцяло и безусловно настоящите Общи условия. Участниците в тази кампания не следва да предявават искове срещу  трети лица  във връзка с тази кампания.

10.6 Настоящата кампания изцяло се организира и провежда от  ФК „Кеш Експрес Сървис” ЕООД. Трети страни в т.ч. Western Union не са организатор или участник в играта и не следва да носят отговорност във връзка с кампанията.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от момента на обявяването им на корпоративния сайт на дружеството: www.cashexpress.bg и/или на страницата https://www.facebook.com/CESWU/.

Настоящите Общи условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството. 

В СЛУЧАЙ, ЧЕ КЛИЕНТЪТ НЕ ПРИЕМЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В НАСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ. 

УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.